1. Реквизити

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма ТРИП ТАЙМ БГ ЕООД, с адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Лазур, бл. 20, вх. 1, ап. 14, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203075017 и с разрешително за туристическа агентска дейност номер РК-01-7989, наричана за кратко в настоящия документ АГЕНТ, предлага чрез своя уебсайт triptime.bg информация и резервация на туристически услуги и продукти.

АГЕНТЪТ е туристически агент по смисъла на Закона за туризма, което означава, че предлаганите от него на КЛИЕНТА готови туристически пакети, продукти и услуги, са организирани и предоставени от лицензиран туроператор (за кратко ТУРОПЕРАТОР) или туристически обект.

КЛИЕНТЪТ е физическо или юридическо лице, направило резервация или изпратило запитване до АГЕНТА за туристически пакет, продукт или услуга, посредством форма в интернет страницата, email адреса или по телефона.

2. Интернет страница

Интернет страницата на АГЕНТА съдържа както собствено съдържание, така и съдържание, предоставено от ТУРОПЕРАТОРИТЕ, с които АГЕНТА има договорни отношения. Описанията на туристическите пакети, предоставени от ТУРОПЕРАТОРИТЕ и определените от тях параметри на пътуването не са под контрол на АГЕНТА и са възможни промени, преди сключване на договора за организирано пътуване.

3. Условия за резервиране на туристически услуги чрез АГЕНТА

Предлаганите от АГЕНТА туристически и транспортни услуги са посреднически, от името и за сметка на съответния ТУРОПЕРАТОР и/или доставчик на услуги. Реализирането на туристическите и транспортни услуги не спада към кръга услуги, предоставяни от АГЕНТА.  Доколкото не е уредено друго в отношенията между АГЕНТА и КЛИЕНТА, договорът, отнасящ се до настаняване, пътуване или транспорт, се сключва между КЛИЕНТА и съответния доставчик на услуги - туроператор, авиокомпания, хотел и др., като се вземат предвид условията, към момента на сключване на договора за туристическата услуга. Условията се обявяват преди потвърждението на резервацията и трябва да бъдат потвърдени от КЛИЕНТА, за да може резервацията да бъде потвърдена.

4. Договор за посредничество

При завършване на процеса на резервиране или изпращане на запитване за туристически продукт, чрез уебсайта на АГЕНТА или изпращане на писмено или устно запитване по email или по телефона, КЛИЕНТЪТ възлага на АГЕНТА да бъде посредник на туристическата, транспортна или друга услуга, за която АГЕНТА има лиценз и възможност да извърши, както и на услуга, свързана с осъществяването на пътуване, предоставена от трета страна. 

Ако КЛИЕНТЪТ даде поръчка за посредничество на повече от една услуга, то те остават разделени от правна гледна точка и не образуват едно цяло от туристически услуги. АГЕНТЪТ остава във всеки случай само посредник и не поема туроператорска функция.

АГЕНТЪТ си запазва правото, да приеме или да откаже изпълнението на направена поръчка или запитване. Приемане или отказване на резервация от страна на АГЕНТА се потвърждава в рамките на три работни дни - чрез интернет услуга за комуникация, по телефона или електронна поща. Чрез приемането на поръчката, се сключва обвързващ договор за посредничество между АГЕНТА и КЛИЕНТА.

КЛИЕНТЪТ се задължава да провери предаденото потвърждение за резервация незабавно по отношение на неговата вярност и да уведоми АГЕНТА или съответния доставчик на услуга, при когото е направена резервацията за евентуални грешки. В зависимост от предоставената услуга, закъснялото уведомление за грешки или неточности, е възможно да не може да бъде взето под внимание и същото не дава право за отказ от договора.

Договорното задължение на АГЕНТА се ограничава до консултиране и посредничество на резервираното пътуване, респективно туристическата услуга. Предоставянето на резервираната услуга, като такава не е част от договорните задължения на АГЕНТА.

5. Осъществяване на резервацията

Посредничеството при резервация на пакетно туристическо пътуване, организирано от друг ТУРОПЕРАТОР от страна на АГЕНТА е безплатно спрямо КЛИЕНТА. При възлагане на посредничество за резервация на отделни туристически услуги, като намиране и резервиране на хотелско настаняване, самолетно пътуване и др., е възможно АГЕНТА да начисли предварително обявена такса за обслужване, която съответства на направените от АГЕНТА разходи и труд. По силата на настоящето споразумение, КЛИЕНТЪТ декларира че предоставя доброволно необходимите лични данни за извършване на резервацията и осъществяване на услугата.

Формата на заплащане на резервираните чрез АГЕНТА туристически или транспортни услуги, се определя съгласно договореностите със съответния ТУРОПЕРАТОР или доставчик на услуги. Възможните начини на плащане  се съобщават на КЛИЕНТА преди получаване на потвърждение на резервацията. В зависимост от датата на пътуването, се предвижда плащане с банкова карта или банков превод.

В случай, че във времето между възлагане на резервацията и началото на пътуването КЛИЕНТЪТ иска да промени или допълни част от възложените услуги, които има право да променя по силата на сключения договор за пакетно пътуване, КЛИЕНТЪТ трябва да се обърнете за това към АГЕНТА, който от своя страна ще съгласува желаната промяна с ТУРОПЕРАТОРА и ще изпрати на КЛИЕНТА потвърждение или обоснован отказ, при невъзможност тя да бъде направена (например при липса на свободни места за записване на допълнителна екскурзия).

АГЕНТЪТ има право от името или по поръчение на ТУРОПЕРАТОРА да получи заплащане за резервираната услуга. При плащане с банкова карта, КЛИЕНТЪТ упълномощава АГЕНТА при възлагане на договора за посредничество, да изтегли договореното възнаграждение, чрез банков оператор посредник на плащането. АГЕНТЪТ не съхранява по никакъв начин данните за кредитна или дебитна карта на КЛИЕНТА, освен в случаите на изрична писмена молба от страна на КЛИЕНТА, АГЕНТА да извърши заплащане на туристическа услуга от името и за сметка на КЛИЕНТА.

Документите за пътуването се изпращат от  АГЕНТА или  директно от ТУРОПЕРАТОРА, респ. доставчика на услуги чрез куриер или по електронна поща на КЛИЕНТА. 

Резервацията от страна на ТУРОПЕРАТОРА може да бъде потвърдена единствено след внасянето на уговорения в договора за пакетно пътуване депозит, а в някои случаи и след изпращане на подписано копие на договора, с което КЛИЕНТЪТ потвърждава, че е съгласен с условията в него.

При анулиране на резервация за хотелско настаняване или издадени самолетни или други транспортни билети чрез АГЕНТА, може да се дължи такса за анулиране на резервацията, определена от авиокомпанията или доставчика на туристическата услуга, която е за сметка на КЛИЕНТА.

6. Застраховки

Стойността на застраховките по отношение на предоставените услуги не са включени в цените, обявени на интернет страница на АГЕНТА, освен ако изрично не е уговорено друго. АГЕНТЪТ препоръчва сключването на здравна застраховка, както и застраховка за отмяна на пътуване, чрез ТУРОПЕРАТОРА или съответния доставчик на застрахователна услуга. АГЕНТА може да предложи посредничество при включване на желаната застраховка към застрахователно дружество, с което АГЕНТА има договорни отношения. Договорът за застраховката не е уреден в тези Общи условия и се подчинява на Общите условия на ТУРОПЕРАТОРА или застрахователя, към който е сключена застраховката.

7. Паспортни, визови, валутни и здравни изисквания

При пътуване извън границите на Република България, е необходимо КЛИЕНТЪТ да разполага с валиден документ за самоличност, със срок на валидност поне 6 месеца, след датата на заминаване. При пътуване извън границите на Европейския съюз, е необходимо КЛИЕНТЪТ да притежава валиден задграничен паспорт, със срок на валидност поне 6 месеца.

Препоръките, които се дават за паспортните, визовите, валутните и здравните изисквания, свързани с дадено пътуване, не са обвързващи. КЛИЕНТЪТ следва да се увери допълнително доколко те се отнасят до него, и какво е редно да предприеме съобразно гражданство си и съответния визов и паспортен режим на страната, която ще посети. За такива и подобни въпроси КЛИЕНТЪТ следва да се обърне за повече информация към компетентните посолства и консулства. Препоръките, които АГЕНТА може да даде по отношение на визовите режими и действията, необходими за получаване на съответната виза се основават на личен опит и предоставена информация и данни от съответните страни, и те могат по всяко време да бъдат променени от отговорните за това служби, при което АГЕНТЪТ не носи отговорност относно верността, пълнотата или актуалността на тази информация.

8. Ограничение на отговорност

По отношение на данните на пътуванията и отделните услуги, АГЕНТЪТ се основава на информацията, получена от съответните ТУРОПЕРАТОРИ или доставчици на услуги. АГЕНТЪТ няма възможност да прави проверки за верността на тези данни към момента на запитването на КЛИЕНТА и не поема по тази причина гаранция по отношение на пълнотата, верността или актуалността на тази информация. Същото се отнася за друга информация, която се съдържа на интернет страницата на АГЕНТА и е предоставена от трети страни. АГЕНТА не поема отговорност за наличността на пътуването или отделната услуга към момента на възлагането на резервацията.

Предложените услуги се предоставят от доставчиците на услуги на тяхна отговорност. Поради това АГЕНТЪТ не носи отговорност за извършване на договореното пътуване или отделна услуга. Отговорността за това остава единствено и само на туроператора или съответния доставчик на туристическа или транспортна услуги.

9. Гаранции от страна на КЛИЕНТА

Заявената от КЛИЕНТА резервация може да бъде направена, само след подаване на пълни и коректни данни, касаещи него и останалите пътуващи лица. В случай, че с КЛИЕНТА пътуват непълнолетни лица, без присъствието и на двамата родители, е необходимо да бъдат подсигурени необходимите документи за напускането им на страната. Не може да бъде направена резервация, ако са предоставите грешни или непълни лични данни. КЛИЕНТЪТ заявява съгласие за това, че възможностите за резервация на пътувания на тази интернет страница могат да бъдат използвани само за законосъобразни резервации или покупки за КЛИЕНТА или трета страна, от чието име КЛИЕНТЪТ може да предприе законосъобразни действия.

При нарушение на тези гаранции от страна на КЛИЕНТА, той отговаря неограничено спрямо  АГЕНТА и спрямо съответните ТУРОПЕРАТОРИ и доставчици на услуги за всякакви вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат на действия на КЛИЕНТА или подопечните му малолетни и непълнолетни деца.

10. Промяна на резервация/анулиране

В случай на промяна или анулиране на резервацията на предложените от АГЕНТА туристически услуги, КЛИЕНТЪТ следва да се обърне към АГЕНТА по телефона или по email. При промяна на резервация или анулиране са в сила общите условия и тарифи на съответния ТУРОПЕРАТОР и доставчици на услуги. АГЕНТЪТ не може да изменя или заменя техните Общи условия и тарифи, като в този смисъл всякаква отговорност на АГЕНТА е изключена. За условията на промяна или анулиране на резервация, както и правилата относно предоставяне на компенсации при възникване на непредвидими обстоятелства, КЛИЕНТЪТ може да се информира по всяко време чрез запитване към АГЕНТА, ТУРОПЕРАТОРА или доставчика на услугата. 

11. Защита на личните данни

За да използвате посредническите услуги на АГЕНТА, е необходимо да предоставите определени лични данни, необходими за осъществяване на направената резервация или обработване на направеното запитване. Поради естеството на предлаганите от АГЕНТА посреднически услуги, личните данни на КЛИЕНТА се предоставят на друг туроператор или доставчика на туристическа услуга, с които АГЕНТЪТ има договорни отношения, с цел предоставяне на желаната от КЛИЕНТА услуга.

АГЕНТЪТ не предоставя личните данни на КЛИЕНТА на лица и организации, които не са свързани с конкретното пътуване, за което е получил личните данни, освен в случаите на законови изисквания за това.

Част от предоставените от КЛИЕНТА лични данни може да се съхранят от АГЕНТА в база данни на сървър с ограничен достъп и за срок не по-дълъг от 24 месеца от датата на последното реализирано пътуване, с посредничеството на АГЕНТА, или направено запитване за пътуване към АГЕНТА. Временното запазване на тези данни е необходимо с цел попълване на договора за пътуване, след потвърждение на направено запитване, с цел улеснена процедура при повторно запитване или резервация, с цел съдействие при предявяване на оплаквания или претенции към получена, чрез посредничеството на АГЕНТА услуга, с цел получаване на допълнителни промоционални условия за пътуване, в случай че АГЕНТЪТ, туроператора или доставчика на туристическа услуга предлагат такива условия или за други подобни цели, в рамките на взаимотношенията, свързани с осъществяване на туристическа услуга между АГЕНТА или КЛИЕНТА.

При всички случаи, КЛИЕНТЪТ има право да поиска от АГЕНТА справка за съхранените от него лични данни или да поиска да заличи и забрави неговите лични данни, с което АГЕНТА е длъжен да се съобрази в разумен кратък срок. Искането за предоставяне на справка или заличаването на данните, може да стане с изпращане на искане за това до електронна поща info@triptime.bg. В случай, че заличаването на личните данни на КЛИЕНТА в конкретния момент ще доведе до невъзможност за изпълнение на заявената от КЛИЕНТА услуга, АГЕНТА може да поиска повторно потвърждение от КЛИЕНТА, след като го информира за създалата се ситуация.

12. Препратки към други интернет страници

В интернет страницата на АГЕНТА се намират препратки към други, чужди интернет страници, които се поддържат от други договорни страни/партньори. Такива препратки може да са интернет страници на хотели, гранични служби и други. 

АГЕНТЪТ не може да контролира тези интернет страници на трети страни и не отговаря за тяхното съдържание. Включването на хиперлинкове на такива електронни страници от страна на АГЕНТА не предполага нито одобрение на съдържанието им, нито връзка с техните оператори. АГЕНТЪТ не носи отговорност за чужди интернет страници и евентуално възникнали щети във връзка с тяхното използване.

13. Авторско право

Публикуваните в уебсайта на АГЕНТА текстове, фотографии, видео и аудио материали са създадени, закупени или предоставени за използване на АГЕНТА от техните автори или партньори на АГЕНТА или банки с ресурси за свободно ползване и са обект на авторско право. Копирането, редактирането и разпространението им без изричното писмено разрешение на АГЕНТА и/или собственика на авторското право не е разрешено. Изключение прави споделяне на малка заглавна част от съдържанието, заедно с активна връзка (линк) към уебсайта на АГЕНТА, и когато недвусмислено става ясно, че пълния вариант на споделеното съдържание се намира на уебсайта на АГЕНТА.

14. Заключителни условия

АГЕНТЪТ си запазва правото да променя условията и указанията, при които тази интернет страница предлага туристически и транспортни услуги по отношение на бъдещи договори за посредничество. Това право обаче няма въздействие върху вече съществуващи договори за посредничество, които са сключени чрез АГЕНТА.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.04.2019 г.